.

áÇ ÔÝÇÚÉ Ýì ÍÏ

: 2011-03-11 : 16:35:02

: ?????ç? ?à?ô???ç??????     : ???£?£???£?è?£?£?ç???ç?è

ÊæÇÑÏÊ ÇáÇÎÈÇÑÚä ÙåæÑ ÈÚÖ ÇáÔÎÕíÇÊ ÇáãÑÔÍÉ áÊæáì ãäÕÈ ÇáÑÆÇÓÉ Ýì ãÕÑ ÈÚÏ äÌÇÍ ËæÑÉ 25 íäÇíÑ Ýì ÎáÚ ãÈÇÑß ¡ æÊÚÏÈá ãæÇÏÇáÏÓÊæÑ( ÇáãÇÏÉ 76 ÊÍÏÏ 3 ØÑÞ ááÊÑÔÍ ááÑÆÇÓÉ¡ ÇáãÇÏÉ 77 ÊäÕ Úáì ÊÍÏíÏ ãÏÉ ÇáÑÆíÓ ÈÜ4 ÓäæÇÊ áÏæÑÊíä ) áÊÝÊÍ ÇáØÑíÞ ÃãÇã ßá ãä ÊÊæÇÝÑ Ýíå ÇáÔÑæØ áÊÑÔíÍ äÝÓå áåÐÇ ÇáãäÕÈ ÇáÍÓÇÓ ¡ æÈÏà ÇáÓÄÇá ÇáÐì íÔÛá ÈÇá ßá ãÕÑì ÇáÂä íØÑÍ äÝÓå Úáì ÇáÃÝÆÏÉ æÇáÚÞæá .. íÇ ÊÑì ãä åæ ÇáÑÆíÓ ÇáÞÇÏã áãÕÑ ¿ ãä åæ ÇáÞÇÏÑ Úáì Íãá ÊÑßÉ ËÞíáÉ ÈÇáÃÚÈÇÁ ¿ åá åæ ÑÌá ãÊãÑÓ Ýì ÇáÓíÇÓÉ ¿ Çã ÑÌá ÚÇÏì æÈÓíØ ãä ÚÇãÉ ÇáÔÚÈ ¿ Çã ÑÌá ÚÇáã ÊÞäì ¿ Ãã ÑÌá ÍÒÈì áÏíå ÇáÎÈÑÉ Ýì ÇáÚãá ÇáÍÒÈì ¿ æÔíÆÇ ÝÔíÆÇ ÈÏÃÊ ÊÙåÑ ÈÚÖ ÇáÔÎÕíÇÊ ÇáÊì ÃÈÏÊ ÑÛÈÊåÇ Ýì ÇáÊÑÔÍ áåÐÇ ÇáãäÕÈ ...æÕæÑÉ ßá æÇÍÏ ãä Êáß ÇáÔÎÕíÇÊ ÊÍãá æÑÇÁåÇ ÊÇÑíÎ ÕÇÍÈåÇ ¡ æÃì Çä ßÇä åÐÇ ÇáÊÇÑíÎ ÓæÇÁ ßÇä ÊÇÑíÎ ãÔÑÝ áå æááãÕÑííä Ãæ ÊÇÑíÎ íØæì Ýì ÕÝÍÇÊå ÈÚÖ ÇáÓÞØÇÊ ÇáÊì ÍÊãÇ ÓÊßæä ÓÈÈÇ Ýì ÓÞæØå ÓÞæØÇ ãÏæíÇ Ýì ÃÕÚÈ ÃÎÊÈÇÑ áå ÃãÇã ÇáÔÚÈ ..ÝåÐÇ áÇ íÚäì ÇáÍÌÑ Úáì ÍÞ ßá ãÕÑì Ýì ÇáÊÑÔÍ áåÐÇ ÇáãäÕÈ ãÇÏÇãÊ ÊÊæÇÝÑ áÏíå ÇáÔÑæØ ÇáÊì ÍÏÏåÇ ÇáÏÓÊæÑ .

 

Çáãåã Ýì ÇáÃãÑ Çä ÇáÔÚÈ ÇáãÕÑì ÈÝÖá ËæÑÉ íäÇíÑ ÇÓÊÚÇÏ ÅÑÇÏÊå ¡ ÝÃÕÈÍ ÈÅãßÇäå ÅÎÊíÇÑ ÑÆíÓå ÈÚÏ Çä ÍÑã ÚÞæÏ ØæÈáÉ ãä åÐÇ ÇáÍÞ ¡ æÇä ÚáíäÇ ÌãíÚÇ Ãä äÖÚ äÕÈ ÃÚíääÇ Ãä ãÓÄæáíÉ ÇáÅÎÊíÇÑ áíÓÊ ÈÇáÃãÑ Çáåíä ¡ ÝãÕÑ ßáåÇ ÈÃÊÊ ÃãÇäÉ Ýì ÃÚäÇÞäÇ æÚáíäÇ Çä äÍÇÝÙ Úáì Êáß ÇáÇãÇäÉ ¡ æÃä äÊÐßÑ ÏæãÇ Çä Ëãä Êáß ÇáÃãÇäÉ ÞÏ ÏÝÚ ãä Ïã ÇáÔåÏÇÁ ¡ æÚÐÇÈÇÊ ÇáãÕÑííä Úáì ãÏì ËáÇËÉ ÚÞæÏ ãÊÊÇáíÉ ¡ ßãÇ ÚáíäÇ Çä äÖÚ ÃãÇã ÖãÇÆÑäÇ Çä íßæä ÇáÅÎÊíÇÑ Úáì ÃÓÓ ÕÍíÍÉ ÈÚíÏÇ Úä ÇáãÕÇáÍ ÇáÝÆæíÉ æÇáÍÒÈíÉ ¡ æÇáãÒÇíÏÇÊ ÇáÚáäíÉ ¡ æÈÚíÏÇ Úä ÏæÑãÇßíäÉ ÅÚáÇã ÇáãÑÊÒÞÉ æÇáãåááíä æÇáãØÈáíä æÇáãäÇÝÞíä ÇáÐíä ÚÑÝæÇ ÈÏæÑåã ÇáÝÌ Ýì ( ÕäÇÚÉ ÇáäÌæã ÍÊì æáæ ßÇäæÇ áÕæÕ æßÏÇÈíä æÃÝÇÞíä ) æáÇ íÎÝì Úáì ÃÍÏ ÃÏæÇÑåã ÇáãÔÈæåÉ Ýì ÇáÊÑæíÌ áÌãÇá ãÈÇÑß áäßÊÔÝ Ýì ÇáäåÇíÉ Çäå ãÌÑÏ ÓãÓÇÑ ÈÇÚ ãÄÓÓÇÊ æÃÑÇÖì ÇáÏæáÉ áÃÕÍÇÈå ÇáãÞÑÈíä ãäå ¡ áíÓ åÐÇ æÍÓÈ Èá ÔÇÑß Ýì ÌÑÇÆã ÞÊá ÇáãÕÑííä Ýì ÊÝÌíÑÇÊ ÔÑã ÇáÔíÎ ÚÇã 2005ã ( ÈÍÓÈ ÇáæËÇÆÞ ÇáÊì Êã ÇáÚËæÑ ÚáíåÇ Ýì ãÞÑÇÊ Ããä ÇáÏæáÉ ) .

 

æßãÇ ÊÚæÏÊ Úáì äÞÏ ÇáÈÚÖ ããä ÚÇÕÑæÇ ÇáÙáã æÇáÝÓÇÏ ææÞÝæÇ ÃãÇãå ÚÇÌÒíä ¡ æáã äÑì áåã ãæÞÝÇ ãÔÑÝÇ ãÏÇÝÚÇ Úä ÇáãÕÑííä ¡ Ãæ äÓãÚ áåã ÕæÊÇ ÑÇÝÖÇ áåÐÇ ÇáÙáã ¡ ÝÃíÖÇ ãä ÇáÇãÇäÉ ÅÈÑÇÒ ÏæÑ ÇáÔÑÝÇÁ ããä íÓÊÍÞæä ÇáÏÚã ¡ áÓÈÈ ÈÓíØ åæ ÇääÇ áÇÍÙäÇ ÊÑßíÒ æÓÇÆá ÇáÇÚáÇã ÝÞØ Úáì ãä ÑßÈæÇ ãæÌÉ ÇáËæÑÉ ¡ æÎÑÌæÇ íÈÍËæä áåã Úä äÕíÈ Ýì ÇáßÚßÉ ¡ æÅÌÍÇÝ Èíä áãä ßÇäæÇ ÓÈÈÇ Ýì ÞíÇã ÇáËæÑÉ .

 

Ýãä ãäßã íäßÑ ÏæÑ ÞÖÇÉ ãÕÑÇáÔÑÝÇÁ ÇáÐíä ßÔÝæÇ ááÔÚÈ ÇáãÕÑì ÎÝÇíÇ ÚãáíÇÊ ÊÒæíÑ ÅäÊÎÇÈÇÊ ÚÇã 2005ã Ýì ÞíÇã ÇáËæÑÉ ¿ ãä íäßÑ Çä ÇáÝÓÇÏ áã íÊãßä ãä ÛÇáÈíÉ ÑãæÒ ÇáÞÖÇÁ ãÞÇÑäÉ ÈÑãæÒ ÇáÓáØÇÊ ÇáÃÎÑì ¿ æÇä ãä Èíä Êáß ÇáÑãæÒ ÞÖÇÉ áã ÊäÍäì åÇãÊåã ÅáÇ ááÎÇáÞ ¡ ÑÇÚæÇ ÖãÇÆÑåã ¡ æÊãÓßæÇ ÈÞíã ØåÑÇáíÏ æÚÝÇÝ ÇáäÝÓ æäÒÇåÉ ÇáÞÑÇÑ ÑÛã ÇáÈíÆÉ ÇáÝÇÓÏÉ ÇáÊì ÊÍíØ Èåã ¡ æÑÛã ßá ÇáãÛÑíÇÊ ÇáãÇÏíÉ ÇáÊì íÓíá áåÇ áÚÇÈ ÖÚÇÝ ÇáäÝæÓ ãä ÇáãæÇáíä ááäÙÇã ¡ ÅáÇ Çä ÇáÞÖÇÉ ßÇäæÇ ÚäæÇäÇ ãÔÑÝÇ áãÕÑ Ýì ÊÍÏíåã áäÙÇã ÝÇÓÏ .

 

ÎÑÌ ÇáÔÑÝÇÁ ãä ÞÖÇÉ ãÕÑ íÝÖÍæä ÇáÊÒæíÑ ÚÇã 2005ã ÝßÇä ÚÞÇÈåã Çä Êã ÅÍÇáÉ ÇáÈÚÖ ãäåã ááÊÃÏíÈ æÞÏ ÃÚÊÑÝ æÒíÑ ÇáÚÏá ÇáÓÇÈÞ ( ãÍãæÏ ÃÈæ Çááíá ) ÈÃä ÃãÑ ÇáÅÍÇáÉ Êã ÈÃãÑ ãä ãÈÇÑß ÔÎÕíÇ ÚÈÑ ÒßÑíÇ ÚÒãì ÇáÐì ÇÊÕá Èå ÞÇÆáÇ (ÇáÑÆíÓ íÎÈÑß ÈÖÑæÑÉ ÅÍÇáÊåãÇ ááÊÃÏíÈ æÏì ÊÚáíãÇÊ æáÇÒã ÊÊäÝÐ ) æßÇä ÃãÑ ÅÍÇáÉ ÞÖÇÉ ÔÑÝÇÁ ßá ÌÑíãÊåã Çäåã ßÔÝæÇ ÇáÊÒæíÑ æÃÚáäæÇ Úäå íãËá ÃÍÏ ÇáÖÛæØ ÇáÊì ãæÑÓÊ Úáì æÒíÑ ÇáÚÏá ÃÈæ Çááíá Çáì ÌÇäÈ ÇáÊÏÎá ÇáÓÇÝÑ áãÞÑÇáÑÆÇÓÉ æÇáÍÒÈ ÇáæØäì ããËáÇ Ýì ÌãÇá ãÈÇÑß Ýì ÔÆÄæä ÇáÞÖÇÁ ¡ ßá åÐÇ ÏÝÚ ÃÈæ Çááíá Çáì ÇáÅÓÊÞÇáÉ ¡ æÎÇÖ ÇáäÙÇã ãÚÑßÊå ãÚ ÇáÞÖÇÉ ÇáÐíä äÇÏæÇ ÈÅÓÊÞáÇá ÇáÞÖÇÁ ÇÓÊÞáÇáÇ íÖãä ÚÏã ÊÏÎá ÃíÇÏì ÇáäÙÇã ÇáãáæËÉ ¡ ÝßÇäÊ ãÚÑßÉ ÇÓÊÎÏã ÝíåÇ ÇáäÙÇã ßá æÓÇÆáå ÇáÞÐÑÉ áÝÖ ãÙÇåÑÉ ÇáÞÖÇÉ ¡ æÊã ÖÑÈåã æÑßáåã æÓÍáåã ÈíÏ ÚäÇÕÑ ÇáÈØÔ ÇáÃãäíÉ æÚÑÝÊ ÍíäåÇ È ( ãÐÈÍÉ ÇáÞÖÇÁ ) ¡ æÊæÞÚ Çáßá Çä ãÇÝÚáå ÇáäÙÇã ÈÍÞåã Óíßæä ÈÏÇíÉ äåÇíÉ åÐÇ ÇáäÙÇã ¡ ÝãÕÑ ßáåÇ ÔÚÑÊ ÈÇáÅåÇäÉ ÇáÊì æÌåÊ áÞÖÇÉ ãÓÊÞáíä íÚãáæä Ýì ÞÖÇÁ ÛíÑ ãÓÊÞá ¡ æÔÚÑ ÇáãÕÑíæä ÈÇáÍÒä Úáì ÍÕäåã æãáÇÐåã ÇáÃÎíÑ ( ÇáÞÖÇÁ ) ÇáÐì ÍÇæá ãÈÇÑß åÏãå ¡ æÈßì ÇáãáÇííä ÚäÏãÇ ÑÃæÇ ÑãæÒ ÇáÞÖÇÁ íÚÊÏì Úáíåã ÃãÇã ÔÇÔÇÊ ÇáÊáÝÒíæä ¡ Êáß ÇáÕæÑÉ áã ÊÛÈ Úä ÐÇßÑÉ ÇáãÕÑííä ¡ ÍÊì ÌÇÁÊ ËæÑÉ íäÇíÑ æÃØÇÍÊ ÈÇáØÇÛíÉ æÚÕÇÈÊå ..æÊã ÊÚÏÈá ÈäæÏ ÇáÏÓÊæÑ..æÎÑÌ ÇáãÑÔÍíä ÊÈÇÚÇ ¡ æÇÐÇ ÈäÇ äÑì ãä Èíä ÇáãÑÔÍíä áãäÕÈ ÇáÑÆÇÓÉ ÇáãÕÑíÉ ÑÌáÇ ÚÑÝÊå ãÕÑæÇáÚÇáã ßáå ÚÇã 2005ã åæÇáãÓÊÔÇÑåÔÇã ÇáÈÓØæíÓì ¡ ÇáÐì ßÇä ÍÏíË ÇáäÇÓ Ýì Ðáß ÇáæÞÊ æãÚå ÇáãÓÊÔÇÑ ãßì æÇáÐì ÞÇá ÚäåãÇ æÒíÑ ÇáÚÏá ÇáÓÇÈÞ ãÍãæÏ ÃÈæ Çááíá ( ßÇäÊ áÍÙÉ ÊæÞíÚì ÞÑÇÑ ÅÍÇáÉ ÇáÈÓØæíÓì æãÍãæÏ ãßì ááÊÃÏíÈ ÃÓæà áÍÙÇÊ ÍíÇÊì¡ áÃääì ßäÊ ãÞÊäÚÇ ÈÖÑæÑÉ ÅÛáÇÞ ÇáãáÝ¡ æÃÌÈÑÊ Úáì ÚßÓ Ðáß ) .

 

ÇáãÓÊÔÇÑ åÔÇã ÇáÈÓØæíÓì ÇáãÑÔÍ áãäÕÈ ÇáÑÆÇÓÉ Êæáì ÃÑÝÚ ÇáãäÇÕÈ ÇáÞÖÇÆíÉ ¡ ÝßÇä äÇÆÈ ÑÆíÓ ãÍßãÉ ÇáäÞÖ ¡ æÃÈÑÒ ÇáÞÖÇÉ ÇáãØÇáÈíä ÈÇÓÊÞáÇá ÇáÞÖÇÁ æÇáãäÇÏíä ÈÇáÅÕáÇÍ ¡ æáã íßä ÇáÞÇÖì ÇáæÍíÏ ÇáÐì ÝÖá ãÛÇÏÑÉ ãÕÑ ( Ýì Ùá äÙÇã ãÈÇÑß ) Çáì ÇáßæíÊ áíÚãá ãÓÊÔÇÑÇ Ýì æÒÇÑÉ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ ¡ ÈÚÏ ãÇ ÊÚÑÖ áå ãä ÊÖííÞ ÎäÞ ÍÑíÊå æßáãÊå ÍíË ßÇä ãÍÓæÈÇ Úáì ÊíÇÑ ÇÓÊÞáÇá ÇáÞÖÇÁ ¡ áÇÍÞå ÇáäÙÇã ÈæÓÇÆáå ÇáÞÐÑÉ æÊã ãäÚ ÇáãÓÊÔÇÑ ÇáÈÓØæíÓì ÃßËÑ ãä ËáÇË ãÑÇÊ ãä ÇáÓÝÑ ÈÃãÑ ãä ÇáäÙÇã ÇáãÎáæÚ ¡ ÝÝì ÇáãÑÉ ÇáÇæáì ßÇäÊ ááãÔÇÑßÉ Ýì ãÍßãÉ ÏæáíÉ áãÍÇßãÉ ãÌÑãì ÇáÍÑÈ ÇáÅÓÑÇÆíáííä Ýì ÈÑæßÓá¡ æåì ãÍßãÉ ÔÚÈíÉ ÏæáíÉ ¡ æÞÇá ÍíäåÇ ( ãä ÇáãÍÒä Ãä ãÕÑ ÇáÊì ßÇäÊ ÊÞæÏ ÍÑßÉ ÇáäÖÇá ÖÏ ÅÓÑÇÆíá¡ åì ãÕÑ äÝÓåÇ ÇáÊì ÃÕÈÍÊ ÊãäÚ ÞÇÖíÇ ãä ÇáÓÝÑ ááãÔÇÑßÉ Ýì ãÍßãÉ áÅÏÇäÉ ÇáÅÌÑÇã ÇáÅÓÑÇÆíáì ÖÏ ÇáÃÈÑíÇÁ ãä ÔÚÈäÇ ÇáÝáÓØíäì ) æÇáãÑÉ ÇáËÇäíÉ ßÇäÊ ááãÔÇÑßÉ ÈãÄÊãÑ Ýì ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈì ááÍÏíË Úä ÇÓÊÞáÇá ÇáÞÖÇÁ ¡ æÇáãÑÉ ÇáËÇáËÉ.. ÝßÇäÊ ááÓÝÑ Åáì ÌäíÝ ááÍÏíË Ýì ãÄÊãÑ Ïæáì áãäÙãÉ ICG Úä ÇÓÊÞáÇá ÇáÞÖÇÁ æÖãÇäÇÊ æãÚæÞÇÊ ÇáÞÖÇÁ Ýì ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ

 

æãä ÃÈÑÒ ãáÇãÍ ÔÎÕÈÉ åÐÇ ÇáÑÌá ÇáÐì ÚÑÝÊå ãÕÑ ßáåÇ ÈßáãÉ ÇáÍÞ ÇáÊì ßÇä íäØÞ ÈåÇ Çäå Ýì ÚÇã 1992ã ÃÚíÑ ááÚãá ÈÏæáÉ ÇáÅãÇÑÇÊ ÝÞÇÏ Ãæá ÅÖÑÇÈ ááÞÖÇÉ ÇáãÕÑííä ÇÍÊÌÇÌÇð Úáì æÞÝ ÞÇÖííä ãÕÑííä Úä ÇáÚãá¡ æÔÇÑßå Ýí ÇáÅÖÑÇÈ ÇáÐí ÇÓÊãÑ 25 íæãÇð ÕÏíÞ ÚãÑå ÇáãÓÊÔÇÑ ãÍãæÏ ãßí¡ æ ÇáãÓÊÔÇÑíä äÇÌí ÏÑÈÇáÉ¡ æÓíÏ ÚãÑ¡ æÃÍãÏ ÓáíãÇä¡ æßÇäæÇ æÞÊåÇ æßáÇÁ äíÇÈÉ ÎÖÑ ÇáÚæÏ¡ áßäåã ÑÛã ßá ÇáÖÛæØ ÑÝÖæÇ ÝÖ ÇáÅÖÑÇÈ ÅáÇ ÈÚÏ ÅÚÇÏÉ ÇáÞÇÖííä ÇáãÕÑííä Åáì ÇáÚãá¡ æÇáÇáÊÒÇã Èßá ÔÑæØ ÇáÞÖÇÉ ÇáãÕÑííä¡ æÈÚÏ ÃÔåÑ ÞáÇÆá ãä ÇáÃÒãÉ íÍÞÞ æßíá ÇáäíÇÈÉ åÔÇã ÇáÈÓØæíÓí Ýí æÇÞÚÉ ÓßÑ Èíä Ýí ÇáØÑíÞ ÇáÚÇã " æÚäÏãÇ íÊÏÎá ÇáÃãíÑ ááÚÝæ Úä ÇáãÊåã íÑÝÖ ÇáÈÓØæíÓí æíßÊÈ Úáì ÃãÑ ÇáÚÝæ ÇáÚÇáí ßáãÉ ÇáÍÞ (áÇ ÔÝÇÚÉ Ýí ÍÏ) æíÍæá ÇáãÊåã Åáì ÇáãÍßãÉ¡ áã íËäíå Úä ÞÑÇÑå ÇáÎæÝ ãä ÇáÓáØÇä Ãæ ÇáÑÛÈÉ Ýí ÇáãÇá æÇáÌÇå¡ ÝßáãÉ ÇáÍÞ ÃÍÞ ÈÃä ÊÊÈÚ.

 

( áÇ ÔÝÇÚÉ Ýì ÍÏ ) ßáãÉ áÇ íäØÞ ÈåÇ ÅáÇ ÑÌÇá íÍÊÑãæä ÃäÝÓåã æÇáÞÇäæä ¡ æåì ÐÇÊ ÇáßáãÉ ÇáÊì ÖÇÚÊ Ýì ãÕÑ Òãä ãÈÇÑß ÝÃÖÇÚÊåÇ .. Ýáã äÑì Úáì ãÏì ÚÞæÏ ØæÈáÉ ÇáÇ ÇáÑÔì æÇáãÍÓæÈíÉ ÊäÊÔÑ ßÇáÓÑØÇä Ýì ßÇÝÉ ãÄÓÓÇÊ ÇáÏæáÉ ¡ æÇÒÏÇÏÊ ÚãáíÇÊ ÇáäåÈ ÇáãäÙã ¡ ÝÊßÏÓÊ ÇáãÙÇáã Ýì ÃÑæÞÉ ÇáãÍÇßã ¡ æÊÚÇáÊ ÕÑÎÇÊ ÇáÃáã ¡ æÈÇÊ ÇáãÕÑíæä ÊæÇÞíä æãÊÔæÞíä áãä íÚíÏ ÇáÍÞ áÃÕÍÇÈå ¡ æäÕÑÉ ÇáãÙáæã ... áåÐÇ ßÇä ÅÚáÇä ÇáãÓÊÔÇÑ åÔÇã ÇáÈÓØæíÓì ÊÑÔíÍ äÝÓå áãäÕÈ ÇáÑÆÇÓÉ ÈãËÇÈÉ ÈÞÚÉ ÖæÁ Ýì ÓÑÏÇÈ ãÙáã ¡ æÈãËÇÈÉ ÅÍíÇÁ ááÃãá Ýì äÝæÓ ÇáãÕÑííä ÇáÐíä íÃÓæÇ ãä ÅÕáÇÍ ÇáÈáÇÏ æÇáÚÈÇÏ ¡ ÎÇÕÉ ÈÚÏ ÞíÇã ÇáäÙÇã ÇáÓÇÈÞ ÈãÍæ ßá ÇáÞíÇÏÇÊ ÇáÊì ÊÍÇæá ÊÛííÑ ÃæÖÇÚ ÇáÔÚÈ ÇáãÕÑì æÅÚÊÑÇÖ ØÑíÞ ÞØÇÑ ÇáÊæÑíË áÅÈäå ... ÇáÞÇÖì ÇáÈÓØæíÓì ÙåæÑå ÃÚÇÏ áäÇ ÇáÃãá Ýì ÅÚÇÏÉ ÞíãÉ ( ÇáÚÏá ÃÓÇÓ Çáãáß ) ¡ æÇáËæÑÉ ÃÔÊÚáÊ äíÑÇäåÇ ãä ÃÌá ÊÊæíÌ ÃäÕÇÑÇáÚÏá áÇ ãä ÃÌá ÊÊæíÌ ÃäÕÇÑÇáÙáã ¡ ãä ÃÌá ÅÚáÇÁ ÕæÊ ÇáÍÞ áÇ ãä ÃÌá ÅÚáÇÁ ÔÃä ãä ÕãÊ Úä ÇáÍÞ .

 

ãÕÑ Çáíæã ÈÍÇÌÉ áãä íÚáì åÇãÉ ÇáÞíã ÇáäÈíáÉ ÇáÊì ÃÝÊÞÏäÇåÇ Ýì Òãä ÇáÞåÑ .. Þíã ÇáÚÏÇáÉ æÇáãÓÇæÇÉ æÇáäÒÇåÉ æÇáÔÑÝ ¡ áÓäÇ ÈÍÇÌÉ áÓÇÓÉ íÊáæäæä ßÇáÍÑÈÇÁ áäØáÞ Úáíåã ÕÝÉ ÇáÍäßÉ ÇáÓíÇÓíÉ ¡ æáÇ ÈÍÇÌÉ áÃÍÓä ÇáæÍÔíä ßãÇ íÔÇÚ Úáì ÃáÓäÉ ÇáÈÚÖ ããä áÇ íÑì ÅáÇ ÇáÓæÇÏ ÃãÇã Úíäíå äÊíÌÉ ÝÞÏÇä ÇáËÞÉ Ýì ßá ãä Íæáå¡ ãÕÑ ÈÍÇÌÉ Åáì ãä íÓÊÍÞ ÔÑÝ ÞíÇÏÊåÇ ãä ÇáÔÑÝÇÁ ¡ ãÕÑ ÚÇÏÊ ÅáíäÇ ¡ ÃÚÇÏåÇ ÅáíäÇ ÔÈÇÈ ËæÑÉ 25 íäÇíÑ æØåÑ ÇáÏãÇÁ ÇáÐßíÉ ÇáÊì ÓÇáÊ Úáì ØÑÞÇÊ ÇáÔæÇÑÚ ( Ïã ÇáÔåÏÇÁ ) æãä ÍÞ ßá ãÕÑì Çä íÎÊÇÑ æáßä Úáíå Çä íÍÓä ÇáÅÎÊíÇÑ ¡ æÞÈá ÇáÅÎÊíÇÑ Úáíå Çä íÈÍË Ýì ÊÇÑíÎ ÇáãÊÞÏãíä áÊÑÔíÍ ÃäÝÓåã áÃÑÝÚ ãäÕÈ Ýì ÇáÏæáÉ ¡ æÃáÇ íÑÊÖì áãÕÑ æÔÚÈåÇ ÅáÇ ãä íÓÊÍÞ Ãä íßæä ÑãÒÇ áåãÇ æÚäæÇäÇ ãÔÑÝÇ íÊÍáì ÈÇáÔÑÝ æÇáÃãÇäÉ æØåÑ ÇáíÏ æÇáäÒÇåÉ æÇÍÊÑÇã ÇáÞÇäæä æÇáÏÓÊæÑ .. áÃä ãÕÑ æÔÚÈåÇ íÓÊÍÞÇä ÇáÃÝÖá æÇáÃÑÝÚ æÇáÃÎáÕ áåÇ .. æÑÌÇá ãÕÑ ÇáÔÑÝÇÁ ßËÑ æÚáíäÇ Çä äÈÍË Úäåã áíÊæáæÇ ÅÏÇÑÉ ÔÆÄæÊåÇ ÈÔÑÇßÉ ÍÞíÞíÉ ãÚ ÇáÔÚÈ .

æÝÇÁ ÇÓãÇÚíá

11 – 3 – 2011ã

: ?ê????? ?ç???£?£??£?£?£?£???ç?? ???£?£?£?£?è
 
   

link : http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=15752