.

ÃõÓØæÑÉ ÇáúÊíÇÚ Ñæãíæ æÌæáííÊ

: 2017-06-06 : 12:13:51

: ?à?ê???ç?????? ?â??????     : ???????ç?è ?ï???ç?????ë

                                            Ñæãíæ Çáì ßÇÈæáíÊ:

 

                                                     ÛÏæÊó ÊÈæøÆ áÞáÈß ÞãÑÇð

                                                    íÇ ÔãÓÇð ÃÖÇÁ ááÎáÏ ÐößúÑÇð

                                                         ÊÈÊÛì ÑæÒÇáíäÇ!!

                                                   ÞáÈß ÇáäÑÌÓì íÝæÍ ÚØÑÇð

                                                    Ýåá ãöäú ÍÈíÈò íÈÊÛì ÇáÚØÑ¿

                                                 ØääÊó Øäíä ÇáäÍá íÒÈÏ ÔåÏÇð

                                                   Ýåá ãöäú ÍÈíÈò íÈÊÛì ÇáÔåÏó ¿

 

                                                           *********

                                           ãä ÑæÒÇáíäÇ Çáì æÌæáííÊ:

 

                                                   ÑÃíÊó ÌæáííÊ ÔåÏñ ßÔåúÏö ß

                                                     íõÛÔöì ÇáÑæÍó ÇáÑæÍó ÇáÅáå

                                                             ÊØáÈåõ ÍËíËÇð       

                                                    ÎÝÞ ÞáÈßó ...Åáì ÌæáííÊ

                                                     ÞõÑøÊú Úíäßó. .ãä ÌæáííÊ

                                                  åÇãÊú ÑæÍßó. Ýì ÌæáííÊ

                                                             ÌæáííÊ

                                                     ÅßÓíÑ ÇáÅßÓíÑÝì ÎõáÏßó

                                                    æÃËíÑ ÇáÃËíÑ Ýì ÝÑÇÔßó

                                                 Úáì ÃåÏÇÈåÇ æÞÝÊó ÊõÈÕÑÚíäåÇ

                                               æÚáì ÞáÈåÇ ÊÓãøÚÊó åãÓ ÏÞÇÊåÇ

                                                       ÃÑåÈÊß Ýì æÑíÏß

                                                   áíÍíÇ æÑíÏåÇ Ýì æÑíÏß

                                                        áãÇÝíÇ ÇáÎáæÏ

 

                                                      **********

                                                       æÊßáãÊõãÇ

                                           ÝÓßäÊú ÇáßáãÇÊ Ýì  ÐÄÇÈÊì ÇáæÑíÏ

                                          Ëã ÃÒåÑÊú ÔÐÇð Ýì æÌÏÇä ÇáÞáæÈ

                                                  æÊäÇæÔÊãÇ ááÅäÕåÇÑ

                                                     ÝÇäÕåÑÊãÇ 

                                              ÅãÊÒÌÊãÇ ãÖúÛÉð ãÎáøÞÉð

                                                      áÊáÏÇ ÇáÃä

                                                æÊáÏÇ Ýì ÛÏò áÇ íäÊåì

                                                        ÊáÏÇ

                                                      ÍÈÇð

                                                        áÇ

                                                     íäÞØÚ

                                                      ÃÈÏÇð

                                                       ÍÈÇð

                                                    ßãÇÝíÇ

                                                 áÅÑåÇÈ

                                                   ÇáßõÑå

                                                 ÇáæÍÔ

                                                  ÇáÍÑÈ

                                            æÅáì ÇáÞÓ ÐåÈÊõãÇ

                                                     áÊßÊÈÇ

                                       æËíÞÉ ÓßäÊ ÊõõÊáì ÃõÓØæÑÉ ÍÈíÈíäö

                                              **************

: ?ê????? ?ç???£?£??£?£?£?£???ç?? ???£?£?£?£?è
 
   

link : http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=30278