.

.

ãä íäÞÐ áíÈíÇ ¿

: 2011-02-22 : 03:36:21

: ?â?¤???? ??????     : ???£?£???£?è?£?£?ç???ç?è      : 951
ãä íäÞÐ áíÈíÇ ¿ ÓÄÇá áÇÈÏ áå ãä ÇÌÇÈÉ ... áÞÏ ßÇä ÊåÏíÏ ÇÈä ÇáÞÐÇÝì æÇÖÍÇ æãÊæÞÚÇ ... æÇáÇä áíÓ åäÇß æÞÊ áÇäÚÞÇÏ ÌáÓÉ áÌÇãÚÉ ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ æáÇ áãÌáÓ ÇáÃãä ÝáÇ åÐÇ ÓíæÞÝ ÇÌÑÇã ÇáÞÐÇÝì æáÇ ÐÇß ÓíäÞÐ ÇáÔÚÈ ÇááíÈì ãä ÍÑÈ ÇáÇÈÇÏÉ ÇáÊì íÔäåÇ ãáß ãáæß ÇÝÑíÞíÇ æÚãíÏ ÇáÃÕäÇã ÇáÚÑÈ !

Çä ÇáÏÚæÉ áÇäÚÞÇÏ ÌáÓÇÊ ÚÇÌáÉ áåÐÇ ÇáãÌáÓ Ãæ ÐÇß
åì Ýì ÍÞíÞÉ ÇáÃãÑ äæÚ ãä ÇáÊæÇØÄ æÇÚØÇÁ ÇáÝÑÕÉ ááãÌÑã ÍÊì íÓÊãÑ Ýì ÌÑÇÆãå ... äÒíÝ ÇáÏãÇÁ áä íæÞÝå ÇáÇ Úãá ÚÓßÑì æÈæÇÓØÉ ÓáÇÍ ÇáØíÑÇä ÝáÇ ÇáÊÏÇæá ÇáÓíÇÓì íäÝÚ æáÇ ÇáÍæÇÑ ÇáÏÈáæãÇÓì íÔÝÚ .

ãä íæÞÝ ÔáÇá ÇáÏãÇÁ Ýì áíÈíÇ ÇáÊì ÚÒáÊ Úä ÇáÚÇáã æÃØáÞ ÚáíåÇ ÇáÞÐÇÝì ÇáßáÇÈ ÇáãÑÊÒÞÉ ÇáãÓÚæÑÉ ... ÈÇáÊÃßíÏ áä íßæä ãÌáÓ ÇáÃãä æáÇ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑÈì ... æáä Êßæä ÃãÑíßÇ ÇáÊì ÓÈÞ áåÇ Ãä ÃØáÞÊ ØÇÆÑÇÊåÇ Ýì ãÍÇæáÉ ÝÇÔáÉ áÇÛÊíÇá ÇáÞÐÇÝì Ýì Ýíáã ÇßÔä ÞÇã ÈÈØæáÊå ÇáããËá ÑæäÇáÏ ÑíÌÇä !

áÞÏ ÓÈÞ Ãä ÞÇã ÇáØíÑÇä ÇáãÕÑì ÈÊäÝíÐ åÌãÇÊ Ííä ÇÍÊÏã ÇáÎáÇÝ Èíä ÇáÓÇÏÇÊ æÇáÞÐÇÝì æßÇä Ðáß ÊäÝíÐÇ áÑÛÈÉ ÇáÓÇÏÇÊ ÃãÇ Çáíæã ÝÇä ÇáÌíÔ ÇáãÕÑì ãØÇáÈ ÈÇäÞÇÐ ÇáÔÚÈ ÇáÔÞíÞ ãä Ðáß ÇáãÌÑã ÝáíÓÊ ÑÛÈÇÊ ÇáÓÇÏÇÊ ÃÛáì ãä ÏãÇÁ ÃÔÞÇÆäÇ ...

Ãíä ÇáÃÎæÉ æÃíä ÇáäÎæÉ ÇÐÇ ßÇä ÃÔÞÇÄäÇ æÌíÑÇääÇ íÊÚÑÖæä áÌÑíãÉ ÇáÇÈÇÏÉ æÌíÔäÇ íÊÝÑÌ ßãÇ íÊÝÑÌ ÇáÃÚÏÇÁ ... Ãã áÚáäÇ ääÊÙÑ ÃãÑÇ Ãæ ÇÐäÇ ãä ÃæÈÇãÇ áÇäÞÇÐ ÇÎæÇääÇ ... ÑÈãÇ ßÇä áÞíÇÏÉ ÇáÌíÔ ÇáãÕÑì ÔíÆÇ ãä ÇáÚÐÑ áæ ßÇä ÇáØÇÛíÉ ãÈÇÑß ãÇÒÇá ÍÇßãÇ áãÕÑ ÝÇä äÐÇáÊå ÞÏ æÖÍÊ ááÌãíÚ ÇÈÇä ÇáÚÏæÇä Úáì ÛÒÉ ... ÃãÇ æÞÏ ÃáÞì Èå Çáì ãÒÈáÉ ÇáÊÇÑíÎ æÊæáì ÇáãÌáÓ ÇáÃÚáì ááÞæÇÊ ÇáãÓáÍÉ ÞíÇÏÉ ãÕÑ ÝÇä åÐÇ ÇáãÌáÓ åæ ÇáãäæØ Èå Ãä íÏÇÝÚ Úä ÃÈäÇÁ áíÈíÇ ÝÇä Þíá Çä ÞæÇÚÏ ÇááÚÈÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÊãäÚ Ðáß ÝáíÏÇÝÚæÇ Úä ÃßËÑ ãä ãáíæä ãÕÑì íÚíÔæä Ýì áíÈíÇ Ãã Ãäåã áíÓæÇ ãÓÄáíä ÍÊì Úä ÏãÇÁ ÇáãÕÑííä åäÇß ...

áÞÏ ÓÈÞ ááÚÇáã ÃÌãÚ Ãä ÔÇåÏ ãÛÇãÑÉ ÇÎÊØÇÝ Ãæ ÇÚÊÞÇá ÑÆíÓ ÈäãÇ Ýì Ðáß ÇáæÞÊ ãÇäæíá äæÑííÌÇ æáã Êßä ÌÑíãÊå áÊÞÇÑä ÈãÇ ÇÑÊßÈå Ðáß ÇáãÌÑã ÇáÐì ÇÎÊÑÚ äÙÇã ÇáÌãÇåíÑíÉ áÇÈÇÏÉ ÇáÌãÇåíÑ æáÇ íãßä Ãä Êßæä ÚãáíÉ ÇÚÊÞÇá ÇáÞÐÇÝì æÚÕÇÈÊå ÃÕÚÈ ãä ÇÚÊÞÇá äæÑííÌÇ æÍÊì áæ ßÇäÊ ÃÕÚÈ ÝÇä ÏãÇÁ ÇáÔÚÈ ÇááíÈì ÊÍÊã ÔÑÝ ãÍÇæáÉ ÇäÞÇÐå ... æÇáÇ ÝÇäå
ÚÇÑ ÇáÊÇÑíÎ æÎÒì ÇáÏäíÇ æÐá ÇáãÓÇÁáÉ ÃãÇã ÇáÍßã ÇáÚÏá ...

ÇääÇ áÇ íãßä Ãä äÚæá Úáì ÞÑÇÑ ÃãÑíßì Ãæ Ãããì æÇäãÇ ääÊÙÑ ãä ÌíÔäÇ ÇáÍÑ ÇáÐì íãËá ÇÑÇÏÉ ÇáÃãÉ Ãä íÊÎÐ ÞÑÇÑÇ ÔÌÇÚÇ åæ Úíä ÇáÍßãÉ Èá åæ ÇáÃãÑ ÇáÈÏíåì ÇáÐì íÍÊãå ÇáÏíä æÇáÔÑÝ æÍÞæÞ ÇáÇäÓÇä ... ææÇááå áæ ßÇä ãä íÊÚÑÖæä áÐáß ÇáÞÕÝ ÇáÇÌÑÇãì ãÏäííä íåæÏÇ ... æÃßÑÑ íåæÏÇ ... áæÌÈ ÇäÞÇÐåã ÝãÇ ÈÇáäÇ æåã ÃÔÞÇÄäÇ Ýì ÇáÏíä æÇáÚÑæÈÉ æÇáÊÇÑíÎ æÇáÌÛÑÇÝíÇ æÇáÍÇÖÑ æÇáãÓÊÞÈá ... æÇáÇäÓÇäíÉ

: ?ê????? ?ç???£?£??£?£?£?£???ç?? ???£?£?£?£?è
 
 
 

 

 
  .

 

 

( )

| | | | | | | |

.