.

.

ÇáÍÈøõ ÇáÃÚÙã

: 2018-01-29 : 05:49:56

: ?à?ê???ç?????? ?â??????     : ???????ç?è ?ï???ç?????ë     : 1172
 

                                                   ÍÈøõßö
                                               ÑæÍñ ÊÌÑì ÎÑíÑÇð
                                               Ýì ÈÓÇÊíä ÏãÇÆì
                                        ÊÌÑì Ýì ÚÑæÞì ÇáÙÇãÆÉ
                                            ÊõÍúíí ÈãæÌßö ÇáäÇÚã
                                           ÃãæÇÌ ÑæÍì ÇáÑÇßÏÉ
                                                 ÝåÈøÇ æáíÏíúä
                                        íóÑÖÚÇä ãöäú ÔÇØÆì ÇáÚÑæÞ
                                                    áóÚõãÑõßö
                                             ÅäøåãÇ áÃËÏÇÁ áÂáÆ ãÇÆíÉ
                                         ÊäÒøáÊú ãä ÓÍÇÈÇÊ ÂíÇÊ ÇáÍÈøö
                                            ãä ÑíÇÞ ÇáãáÇÆßÉ ÇáÚÐÈÉ
                                                  ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ å
                                               ãä ÍõÈò ÞõÏÓíú
                                               ÊõÓãøíå ÇáãáÇÆßå
                                              ÈÇáÍÈ ÇáÃÚÙã

                                                   ****
                                               ÇáÍÈøõ ÇáÃÚÙã
                                                   ÎõáøÉ
                                                   æÌÇÑó
                                              ßÑæÍ ÇáÌÓÏ
                                               ßÎöáúÈ ÇáßÈÏ
                                              ßÍÈá ÇáæÑíÏ
                                   íõáóÍøäõ Úáì ÃæÊÇÑ ÞáæÈò ãáÇÆßíøÉ

                                    ÞáæÈñ ÊãÊÒÌ ãõËäøÇåÇ ÝÊÊæÍÏ
                                    ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂå ãä ÊæÍøÏò ãÍúÖò ò
                                        ÊæÍøÏ ãä äÝÎÉ ÇáÅáå
                                       Åáåñ ÞáøÏå Íöãá ÇáÑÓÇáÉ
                                    ÑÓÇáÉ ÇáÎáÇÕ Åáì ÇáÈÑíøÉ
                                       ãä ÔÝÇ ÍõÝÑ ÇáÌÍíã

                                               ****
                                               ÍõÈøõ
                                       íåÏøõ ÙõáãÇÊ ÇáÔíÇØíä
                                     ÈÊÑÇÊíá ÃÖæÇÁ ÔãæÚöå
                                     íõÎÔøÚõ ÇáÃäúÝÓ ÇáÍÌÑíøÉ
                                         ÈËíÇÈå ÇáãáÇÆßíÉ
                                          íÔÝì ÇáÃÓÞÇã
                                         ÈÊÑíÇÞ ÇáÓáÇã
                                     ÙáÇá ÃÌäÍÊå ÊÑÝÑÝ
                                         Úáì ÇáãÓÇÌÏ
                                         Úáì ÇáßäÇÆÓ
                                         Úáì ÇáãÚÇÈÏ
                                  íÊãæøÌ ãÚ ÃÓÑÇÈ ÇáØíæÑ
                                 íÊãØøì Úáì ÚÑæÔ ÇáÞáæÈ

                                                  ****
                                             åÇ ÓãÇÆå
                                              íÊÔÚÔÚ
                                          ÈßæßÈå ÇáÏÑìø
                                               íÊÃáÞ
                                         ÈËæÈå ÇáãáÇÆßìú
                                               íäÇÏì
                                        ÈÊÛÑíÏå ÇáÏÇææÏìú
                                         Ãäú åáãøæÇ Åáìú
                               ÝÇÑÝÚæÇ ÃßÝøó ÇáÖÑÇÚÉ ÇáÊÇÆåÉ
                              æÓáæå íäúÒöá ÈÖÈÇÈå ÇáÞÏÓìú
                                            ÝíÓÑì
                                         Ýì ÇáÚÑæÞ
                                             æíÏÞøõ
                                           Ýì ÇáÞáæÈ
                                             æíáãÚ
                                         Ýì ÇáÚíæä
                                       æíõãÓßõ ÈÃíÏíßã
                                   áÊÎØøõæÇ æËÇÆÞ ÇáÓáÇã
                                æÊÍÝÑæÇ ÈÝÄæÓßã ÏÑæÈÇð Çáì
                                       ÃÈæÇÈ ÇáÌäÇä

                                          ***
                                          ÞÕíÏÉ ãä äÙãì..
                                       ÇÈÑÇåíã Çãíä ãÄãä
                                              ÑæÇÆì

: ?ê????? ?ç???£?£??£?£?£?£???ç?? ???£?£?£?£?è
 
 
 

 

 
  .

 

 

( )

| | | | | | | |

.