.

.

ÍæÇÑÇÊ áã ÊäÔÑ

: 2010-04-18 : 07:47:58

: ?????? ?î???ç?? ??¤???è     : ???£?? ???£?£???£?£?ç ?? ???£?£???£?£?ç?? ...     : 690
ÍæÇÑÇÊ áã ÊäÔÑ !!

Êáß ÈÚÖ ÇáÊÕÑíÍÇÊ ÇáÊì ÕÑÍÊ ÈåÇ áÈÚÖ ÇáÕÍÝ ÇáãÓÊÞáÉ !!!! æáã ÊÚÌÈ ÑÄÓÇÁ ÇáÊÍÑíÑ Ãæ ÑÈãÇ áã ÊÊãÔ ãÚ ÓíÇÓÉ ÇáÌÑíÏÉ áßäåÇ Úáì ßá ÇáÃÍæÇá ÊÝÞÏ åÐå ÇáÕÍÝ ãÕÏÇÞíÊåÇ æÔÑÝåÇ Úáì ÇáÃÞá Ýì äÙÑ ÇáÚÈÏ ááå

ÇáÍæÇÑ ÇáÃæá:

ÇáÕÍÝì 1: ãÇÑÃíßã Ýì ãäÇÞÔÉ ÞÖíÉ ÇäÔÇÁ ÍÒÈ ááÅÎæÇä ÏÇÎá ÇáßÊáÉ ÇáÈÑáãÇäíÉ Ïæä ÇáÑÌæÚ ááÔæÑì.

ÇáÚÈÏ ááå : ÃÙä Ãä åäÇß ÊØæÑÇÊ ÍÏËÊ ãä æÌåÉ äÙÑ ßËíÑ ãä äæÇÈ ÇáÅÎæÇä íÓÊæÌÈ Ýì ÑÃíåã ÅÚÇÏÉ ÇáãÍÇæáÉ ááÈÏÁ Ýì ÇÌÑÇÁÇÊ ÇÔåÇÑ ÍÒÈ ááÅÎæÇä

ÇáÕÍÝì 1 : åá ãÚäì Ðáß Ãä íÝÑÖ ÇáäæÇÈ ÑÃíåã

ÇáÚÈÏ ááå : ØÈÚÇ áã íÞá ÃÍÏ ÈÐáß Èá åì ãÍÇæáÉ áØÑÍ ÇáãæÖæÚ ãä ÌÏíÏ ÑÛã æÌæÏ ÞÑÇÑ ÓÇÈÞ ÈÚÏã ÇáÊÞÏã ÈÃì ÃæÑÇÞ ááÌäÉ ÔÆæä ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÍÇáíÉ

ÇáÕÍÝì 1: ØÈ Çíå Çááì ÌÏ Ýì ãæÖæÚ ÇáÍÒÈ

ÇáÚÈÏááå: åäÇß ãÓÊÌÏÇÊ íÑÇåÇ ÇáÈÚÖ ÊÓÊæÌÈ ÇáÍæÇÑÍæáåÇ ãËá Ãä ãÕÑ ÊãÑ ÈÝÊÑÉ ÇäÊÞÇáíÉ ÛíÑ ãÓÈæÞÉ æíÍÊÇÌ ÇáÅÎæÇä Ãä íÊæÇÌÏæ ÈÔßá íÈÏæ ØÈÞÇ ááÞæÇäíä ÇáÌÇÆÑÉ ÇáÊì ÊÍßãäÇ æÊÓíØÑ Úáì ÇáÍíÇÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýì ãÕÑ ãÊæÇÝÞÇ ãÚåÇ ÍÊì áæ áã ÊÊã ÇáãæÇÝÞÉ æíÕÈÍ ÍÒÈ ÇáÅÎæÇä ÊÍÊ ÇáÊÃÓíÓ ¡ ËÇäíÇ ÝÑÕÉ ÊÓÊæÌÈ ÇÓÊßãÇá ÈÑäÇãÌ ÇáÅÎæÇä ÇáÐì ÃËÇÑ áÛØÇ Ííä ÚÑÖ ÈÇáÅÚáÇã æÞÏ ÊãÊ Ýíå ÊÚÏíáÇÊ æÅÚÇÏÉ ÕíÇÛÉ áßËíÑ ãä ÈäæÏå áíäåì ÈÐáß ËÛÑÉ íÊÓáá ãäåÇ ÇáßÇÑåíä ááÅÎæÇä ÈÍÌÉ Ãäåã áÇ íãáßæä ÈÑäÇãÌÇ æáã íÞÏãæÇ ÈÏíáÇ áÞÖÇíÇ ÇáæØä ¡ ËÇáËÇ ÊÓÞØ ÍÌÉ ãä íÏÚì Ãä ÇáÅÎæÇä íÑíÏæä ÇáæÌæÏ ÈåÐÇ ÇáÔßá Ïæä ÑÎÕÉ ÞÇäæäíÉ æåæ ãÇ íØãÆä ÇáÃÍÒÇÈ ÇáÓíÇÓíÉ ÈÃä ÇáÅÎæÇä íÞÈáæä ããÇÑÓÉ ÞæÇÚÏ ÇááÚÈÉ ÑÛã ÝÓÇÏåÇ ÇáÍÇáì

ÇáÕÍÝì 1: ÅÐÇ áãÇÐÇ áÇ íäÇÞÔ ÇáÅÎæÇä ÇáÃãÑ Ýì ãÄÓÓÇÊåã ÈÏáÇ ãä ÊÑßåÇ ááäæÇÈ¿

ÇáÚÈÏ ááå : åäÇß ÑÄíÉ ááÅÎæÇä ãÇÒÇáÊ åì ÕÇÍÈÉ ÇáÞÑÇÑ ÈÚÏã ÇáÊÞÏã æåì Ãäå ãä ÛíÑ ÇáãÚÞæá Ýì Ùá åÐÇ ÇáÑßæÏ ÇáÓíÇÓì ÇáÂÓä ÇáÐì æÝÑå ÇáÍÒÈ ÇáæØäì Ãä íÔÇÑß ÃÍÏ Ýì åÐå ÇááÚÈÉ ÇáÊì ÊãäÍ ÇáÍíÇÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýì ãÕÑ Ôßá ÏíãÞÑÇØì ãÒíÝ ¡ ËÇäíÇ Ãäå ãä ÛíÑ ÇáãÊÕæÑ Ãä íÊÞÏã ÍÒÈ ãÚÇÑÖ ÈÃæÑÇÞå Çáì ÇáÍÒÈ ÇáÍÇßã ÇáãÓíØÑ Úáì áÌäÉ ÇáÃÍÒÇÈ æÇáÐì íÎÊÇÑ ãÚÇÑÖíå ! ÝåÐÇ ÚÈË æÇáÅÞÑÇÑ Èå ÝÖíÍÉ ááãÔÇÑßíä¡ ËÇáËÇ ÇáÍÒÈ ÇáæØäì áä íÓãÍ áÃì ÍÒÈ íÊãÊÚ ÈÞáíá ãä ÇáÔÑÚíÉ ÇáÔÚÈíÉ ÈÃä íÊæÇÌÏ Ýì ÇáÍíÇÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÝãÇ ÈÇáßã ÈÇáÅÎæÇä !

ÇáÕÍÝì 1 : ØÈ ãíä ÇÓã æßíá ÇáãÄÓÓíä ¿

ÇáÚÈÏááå : æßíá Çíå ¿ ÅÐ áã íÊã ÍÓã ÞÖíÉ ÇáÊÞÏã ãä ÚÏãåÇ! ÇáãæÖæÚ ÇáÂä åá íÚíÏ ÇáÅÎæÇä ÇáäÙÑ Ýì ÇáÞÑÇÑ ÇáÓÇÈÞ ÈÚÏ ãÏÇæáÇÊ ÇáäæÇÈ Ãã áÇ Ëã ÊÃÊì ÇáãÑÍáÉ ÇáÊÇáíÉ ÇáãáíÆå ÈÇáÊÝÇÕíá ãÄÓÓíä ææßíáåã æÈÑäÇãÌ æåíÆÉ ÚáíÇ æÝÑæÚ æáÇÆÍÉ æÛíÑ Ðáß

ÇáÕÍÝì 1 : ÞÇáæÇ Çä ÇáãåäÏÓ ÓÚÏ ÇáÍÓíäì Óíßæä åæ æßíá ÇáãÄÓÓíä

ÇáÚÈÏ ááå : ÃÙä ßáÇãì æÇÖÍ ÛíÑ ãØÑæÍ Ãì ÇÓã ÍÊì íäÊåì ÅÞÑÇÑ ÇáãæÖæÚ ãä ÍíË ÇáãÈÏÃ

( æáã ÊäÔÑ ßáãÉ æÇÍÏÉ ãä åÐÇ ÇáÍæÇÑ Ýì ÇáÌÑíÏÉ ÇáãÓÊÞáÉ ÇáÊì ÖÎãÊ ÇáÕÑÇÚ æÇáÎáÇÝ Èíä ÇáäæÇÈ æÇáÌãÇÚÉ æááå Ýì ÎáÞå ÔÆæä )

ÇáÕÍÝì 2: åäÇß ÊÕÑíÍ ãä äíßæá ÔÇãÈíä ãÓÆæáÉ ÇáãáÝ ÇáãÕÑì ÈæÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáãÕÑíÉ ÞÇáÊ Ýíå: äÚã äÊÞÇÈá ãÚ äæÇÈ ãÓÊÞáíä íäÊãæä ááÅÎæÇä ÇáãÓáãíä æáßä áÇ íãßääì ÇáÊÕÑíÍ ÈÝÍæì ÇáãÍÇÏËÇÊ ÇáÏÈáæãÇÓíÉ" ÝãÇ ÊÚáíÞß¿

ÇáÚÈÏ ááå : ÇáãÚáä ãä ÇáÅÎæÇä ãäÐ ÝÊÑÉ ØæíáÉ Ãä ãÈÏà ÇáÍæÇÑ ãä ÍÞ ÇáÌãíÚ æáßäåã ÇÔÊÑØæÇ ãÚ Ãì ÍæÇÑ ãÚ ÇáÅÏÇÑÇÊ ÇáÃÌäÈíÉ áÇÈÏ Ãä íßæä ÈÃÌäÏÉ ãÚáäÉ æÈÚáã æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ ÇáãÕÑíÉ ÃãÇ ÇáÍæÇÑÊ ÇáÃßÇÏíãíÉ æÇáÕÍÝíÉ ãÚ ÇáÌÇãÚííä æÇáÍÞæÞííä æÇáÕÍÝííä æÇáÌãÚíÇÊ ÇáÃåáíÉ ÝÃäåÇ ÞÇÆãÉ ãÚ Ãì ÝÑÏ ãä ÇáÅÎæÇä

ÇáÕÍÝì 2: áãÇÐÇ ÞÇáÊ Ãäå áÇíãßääì ÇáÊÕÑíÍ ÈÝÍæì ÇáãÍÇÏËÇÊ ÇáÏÈáæãÇÓíÉ ÝäÍä ääÇÞÔ ãæÖæÚÇÊ ßËíÑÉ !

ÇáÚÈÏ ááå : ØÈÚÇ ÇáÅÌÇÈÉ Ýì ÑÏåÇ Ýåì ÊÊÍÏË Úä ãÍÇÏËÇÊ ÏÈáæãÇÓíÉ æåÐå ãä ÇáãÓÊÍíá Ãä Êßæä ãÚ ÇáÅÎæÇä Èá ãÚ ÌåÉ ÑÓãíÉ æáÚáåÇ ÊÞÕÏ ÇáÍæÇÑ ãÚ ÇáÅÏÇÑÉ ÇáãÕÑíÉ Íæá ÇáÅÎæÇä ÇáãÓáãíä æÞÏ ÇáÊÈÓ ÚáíåÇ ÇáÃãÑ ! áßä Ýì ÇáäåÇíÉ íÊã ÇáÑÌæÚ áåÇ áÊÝÓíÑ ÊÕÑíÍåÇ ¡ ÇäãÇ ãæÞÝ ÇáÅÎæÇä æÇÖÍ æÕÑíÍ

ÇáÕÍÝì 2 : áãÇÐÇ íÊÔÑØ ÇáÅÎæÇä åÐå ÇáÔÑæØ æåã íÚáãæä ÃäåÇ áä ÊÊÍÞÞ¿

ÇáÚÈÏ ááå: ÅÐÇ áã ÊÓÊØÚ ÏæáÉ ÛÑÈíÉ Öãä ÇáãÔÑæÚ ÇáÕåíæäì ÇáÃãÑíßì Ãä ÊÍÕá Úáì ãæÇÝÞÉ ÇáÍßæãÉ ÇáãÕÑíÉ ááÍæÇÑ ãÚ ÇáÅÎæÇä Ýåì ÃÚÌÒ ãä Ãä ÊÞÏã ÌÏíÏÇ Ãæ ÊäÕÝ ãÙáæãÇ Ãæ ÊÞÑ ÍÞÇ ! ãä íÑíÏ ÇáÍæÇÑ ãÚ ÇáÅÎæÇä áÇÈÏ Ãä íÚì Ãä íØáÈ Ðáß Ýì ÇáÚáä áÇ Ýì ÇáÓÑ æáä äÓãÍ áÃÍÏ ãåãÇ ßÇä Ãä íÔæå ÕæÑÉ ÇáÅÎæÇä Ãæ Ãä íÊÓÇæì ÇáÅÎæÇä ãÚ ÇáäÙÇã - ÇáÐì Óáã ÃæÑÇÞå ÈÇáßÇãá áÅÏÇÑÉ ÇáÃãÑíßíÉ - ßì íÕÈÍ Ýì äÙÑ ÇáÔÚÈ ÇáãÕÑì ÚãíáÇ ááÃãÑíßÇä ÇáÐíä íÓÇäÏæä ÇáßíÇä ÇáÕåíæäì æíÞÊáæä ÃÈäÇÆäÇ æÃÎæÇääÇ Ýì ÝáÓØíä

( áã íäÔÑ ÇáÕÍÝì ÇáåãÇã Ãì ßáãÉ ããÇ ÞáÊåÇ Èá áã íÐßÑäì Ýì ÊÍÞíÞå ÇáÕÍÝì ÝÈÇÑß Çááå Ýì ãÕÏÇÞíÊå)

ÇáÕÍÝì 3: åá ÓÊäÒá ÇäÊÎÇÈÇÊ ãÌáÓ ÇáÔÚÈ ÇáÞÇÏã íÇ ÏßÊæÑ¿

ÇáÚÈÏ ááå : ááÂä áã íÞÑ ÇáÅÎæÇä ãä ÓíÎæÖ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÔÚÈ æåÐÇ íÊæÞÝ Úáì ÑÛÈÉ ÌÇåíÑ ÇáÏÇÆÑÉ æÇÎÊíÇÑÇÊ ÇáÅÎæÇä æåÐÇ ÓÇÈÞ áÃæÇäå ÝÇáÍÒÈ ÇáæØäì äÝÓå ÇáÐì íÈÑØÚ Ýì ÇáÈáÏ áã íÞÑÑ ãä íäÒá Ýì ÞæÇÆã ÇáãÑÔÍíä æãä Ëã ãä Óíßæä Ýì ÞæÇÆã ÇáäÇÌÍíä æåæ ãÎÊáÝÉ ááÔæ ÇáÇÚáÇãì ÇáÏíãÞÑÇØì ÇáãÒíÝ !

ÇáÕÍÝì 3 : ÓãÚäÇ Ãä ÇáÏßÊæÑ ãÕØÝì ÇáÝÞì ÞÑÑ ÎæÖ ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ãÑÉ ËÇäíÉ ÝãÇ ÑÇíß¿

ÇáÚÈÏ ááå : ÃæáÇ ÃäÇ ÃÔÝÞ Úáì ÇáÏßÊæÑ ÇáÝÞì ãä ÊßÑÇÑ ÇáÊÌÑÈÉ ! áÃäåÇ ÓÊßæä ÃÔÏ ÔÑÇÓÉ ãåãÇ ßÇä ãÑÔÍäÇ ÃãÇãå áÃäå ËÃÑ ãÊÌÏÏ äÊíÌÉ ãÇ ÝÚáå ãä ÅåÇäÉ ÔÚÈ æÇáÞÈæá ÈãÇ áÇ íÓÊÍÞå ! ÈÇÎÊÕÇÑ íæã ÞÈá ÇáÏßÊæÑ ÈÇáÊÒæíÑ ÇáÝÇÖÍ ÇáÐì Êã æÏÇÝÚ Úäå æÇÑÊÖì ÇáÇÓÊãÑÇÑ Úáì ãÞÚÏ áíÓ ãä ÍÞå ÚäÏåÇ ÝÞÏ ÇáÏßÊæÑ ÞíãÊå ßãÝßÑ ÕäÚÊå ÇáÃíÇã æÇáãÍä æÃÑì Ãäå áæ ÞÈá ÈÇáäÒæá ãÑÉ ËÇäíÉ ÓíÝÞÏ ÞíãÊå ßÇäÓÇä íÚíÏ ÇáäÙÑ Ýì ÞÑÇÑÇÊå æíÚÏá ãÓÇÑ ÍíÇÊå æíÊæÈ ÚãÇ ÝÚá æíÓÊÑÌÚ ÕæÑÊå ÇáãÔÑÞÉ æÓØ ÇáÚÇáã ÃÌãÚ æíÞ ÈÇáÍÞ Ýì ÃæÇÎÑ ÃíÇãå æÇáßá ÃãÇãå íæÏÚ Ïæä Ãä íãáß ÃÍÏåã ÇáÝÑÕÉ áÅÑÌÇÚ ÇáÍÞæÞ Ãæ ÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáÍÞ ! ãÔßáÉ ÇáÏßÊæÑ ÇáÝÞì ÇáÂä Ãäå ÅÐÇ Êßáã ÃËÇÑ ÓÎØÇ æÛÖÈÇ æÅÐÇ ÕãÊ ãÇÊ æáÇ Íæá æáÇ ÞæÉ ÅáÇ ÈÇááå

( áÍÓÇÈÇÊ ãÚÞÏÉ æÊÇÑíÎ ÞÏíã áã ÊÌÑÄ ÇáÌÑíÏÉ Úáì äÔÑ ßáãÉ æÇÍÏÉ ããÇ ÞáÊå æåÇ ÃäÐÇ ãÕÑ Úáì ßá ÍÑÝ ÞáÊå ! æåßÐÇ Êßæä ÇáÕÍÝ ÇáãÓÊÞáÉ æáÇ ÈáÇÔ )

ÏßÊæÑ ãÍãÏ ÌãÇá ÍÔãÊ

: ?ê????? ?ç???£?£??£?£?£?£???ç?? ???£?£?£?£?è
 
 
 

 

 
  .

 

 

( )

| | | | | | | |

.